Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019

Η πραγματική κατά κεφαλήν δαπάνη στην Ελλάδα έχει κατρακυλήσει στις τελευταίες θέσεις τα τελευταία 12 χρόνια σε σχέση με τις χώρες ΕΕ-28.
Στο Σχήμα 1, παρουσιάζουμε την πραγματική κατά κεφαλήν δαπάνη στην Ελλάδα (μονάδες αγοραστικής δύναμης, PPS), – σε όρους ΑΕΠ, κατανάλωσης και επένδυσης – από το 2007 μέχρι το 2018. Η παράθεση των στοιχείων γίνεται σε όρους δείκτη σε σύγκριση με την ΕΕ-28.(2007=100).
 Επιλέγουμε για σχολιασμό τέσσερις συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Το έτος 2007 που αποτελεί το σημείο που τελείωσε η 15ης ανοδική πορεία του κύκλου της ελληνικής οικονομίας, το έτος 2010 που αποτελεί το πρώτο έτος των μνημονίων (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ) , το έτος 2014 που ουσιαστικά τελειώνει η διακυβέρνηση της χώρας  από τη ΝΔ- ΠΑΣΟΚ και το έτος 2018  ( τετραετής διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ).


-          Το 2007, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 93% της ΕΕ-28. Η κατά κεφαλή ατομική καταναλωτική δαπάνη, ένα μέτρο του επιπέδου υλικής ευημερίας των νοικοκυριών, ήταν στο 100% του επιπέδου της ΕΕ-28. Τέλος, η κατά κεφαλήν επένδυσης παγίων, η ελληνική οικονομία βρισκόταν στο 108% της ΕΕ-28.

-          Το 2010, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 85% της ΕΕ-28. Η κατά κεφαλή ατομική καταναλωτική δαπάνη,  ήταν στο 95 % του επιπέδου της ΕΕ-28. Τέλος, η κατά κεφαλήν επένδυσης παγίων, η ελληνική οικονομία βρισκόταν στο 75% της ΕΕ-28.

-          Το 2014 το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 70% της ΕΕ-28. Η κατά κεφαλή ατομική καταναλωτική δαπάνη,  ήταν στο 78 % και η κατά κεφαλήν επένδυσης παγίων στο 45% της ΕΕ-28.

-          Το 2018 το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 68% της ΕΕ-28. Η κατά κεφαλή ατομική καταναλωτική δαπάνη,  ήταν στο 76 % του επιπέδου της ΕΕ-28. Τέλος, η κατά κεφαλήν επένδυσης παγίων, η ελληνική οικονομία βρισκόταν στο 37% της ΕΕ-28.

-           

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 χρόνων και εφαρμογής τριών μνημονίων (με την ίδια οικονομική λογική) παρατηρούμε ότι:
-           το πραγματικό κατά κεφαλή ΑΕΠ την περίοδο 2007- 2018 μειώθηκε στο 68% το 2018 από το 93% το 2007 σε σχέση με την ΕΕ-28, καταλαμβάνοντας την 25η θέση (υπερβαίνει μόνο τις  Ρουμανία , Κροατία και Βουλγαρία), από την 15η το 2007. Αν θέλουμε να επιμερίσουμε αυτή τη μείωση ανάλογα με τις χρονικές περιόδους που συνέβη, βλέπουμε ότι: το 8% αποδίδεται στην περίοδο 2007-2009, το 15% στην περίοδο 2010-2014 και το 2% στην περίοδο 2015-2018.
-          Η κατά κεφαλή ατομική καταναλωτική δαπάνη  την περίοδο 2007- 2018 μειώθηκε στο 76% το 2018 από το 100% το 2007 σε σχέση με την ΕΕ-28, καταλαμβάνοντας την 22η θέση (υπερβαίνει τις  Εσθονία, Λετονία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Κροατία και Βουλγαρία). Αν θέλουμε να επιμερίσουμε αυτή τη μείωση ανάλογα με τις χρονικές περιόδους που συνέβη, βλέπουμε ότι : το 5% αποδίδεται στην περίοδο 2007-2009,  το 19% αποδίδεται στην περίοδο 2010-2014 και το 2% στην περίοδο 2015-2018.
-          Η κατά κεφαλήν επένδυσης παγίων την περίοδο 2007- 2018 μειώθηκε στο 37% το 2018 από το 108%  το 2007 σε σχέση με την ΕΕ-28. Αν θέλουμε να επιμερίσουμε αυτή τη μείωση ανάλογα με τις χρονικές περιόδους που συνέβη, βλέπουμε ότι: το 33% αποδίδεται στην περίοδο 2007-2009 , το 30%  στην περίοδο 2010-2014 και το 8% στην περίοδο 2015-2018.