Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Οι εμπορικές σχέσεις της Γερμανίας.
Η εξέλιξη του γερμανικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και των βασικών συνιστωσών του , την περίοδο 1991-2016, παρουσιάζεται στην Γραφική παράσταση 1. Τα σημαντικά πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (μαύρη γραμμή) αρχίζουν να παράγονται από το 2002 και με μια συνεχή ανοδική τάση αγγίζουν περίπου  το 8,0%  του ΑΕΠ το 2016.
Ο κύριος όγκος του πλεονάσματος προέρχεται από τις καθαρές εξαγωγές (πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου – μπλε στήλη του ιστογράμματος ) οι οποίες έφθασαν το 7,7% του ΑΕΠ.
Τα  πρωτογενή εισοδήματα  (αμοιβές, μισθοί, τόκοι, κέρδη κ.τ.λ .( Κόκκινη στήλη του ιστογράμματος) επίσης συμμετείχαν θετικά στην αύξηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περίπου κατά το 1/4. Η ύπαρξη σημαντικών πρωτογενών εισοδημάτων σηματοδοτεί τοποθετήσεις γερμανικών κεφαλαίων (με διάφορες μορφές) στο εξωτερικό.
Αντιθέτως  αρνητική συμμετοχή είχε το ισοζύγιο των μεταβιβάσεων (πορτοκαλί στήλη του ιστογράμματος), κάτι που συμβαίνει σε ολόκληρη την αναφερόμενη περίοδο.
Γραφική παράσταση 1

 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 1991-2016

Ας δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πως διαμορφώνεται το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας το οποίο , όπως είδαμε, αποτελεί τη βασική συνιστώσα του παρατηρούμενου πλεονάσματος του γερμανικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Το σύνολο των  εξαγωγών αγαθών της χώρας , το 2016, ανήλθε σε 1.207,0 δις ευρώ. Στις χώρες τις ευρωζώνης το ύψος των εξαγωγών ανήλθε σε 430,2 δις ευρώ ή το 35,6% του συνόλου. Στις χώρες της ΕΕ το ύψος των εξαγωγών ανήλθε σε 695,5 δις ευρώ ή το 57,6% του συνόλου. Στις υπόλοιπες χώρες 511,5 δις ευρώ ή το 42,4% του συνόλου.
Οι συνολικές εισαγωγές στην χώρα ανήλθαν σε 954,8 δις ευρώ. Από τις χώρες τις ευρωζώνης το ύψος των εισαγωγών ανήλθε σε 381,0 δις ευρώ ή το 39,9% του συνόλου. Από τις χώρες της ΕΕ το ύψος των εισαγωγών ανήλθε σε 545,0 δις ευρώ ή το 57,0% του συνόλου. Στις υπόλοιπες χώρες 409,8 δις ευρώ ή το 43,0 % του συνόλου.

Στον Πίνακα 1 , παρουσιάζονται οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της Γερμανίας. Οι βασικές χώρες εξαγωγής των γερμανικών προϊόντων είναι στη μεγάλη  πλειοψηφία τους ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες της Δύσης, και ορισμένες από τις νέες αναπτυσσόμενες χώρες των BRICS.   Σχεδόν  οι ίδιες χώρες αποτελούν τους  βασικούς εξαγωγείς  προς την αγορά της Γερμανίας. Η μεγάλη δηλαδή πλειοψηφία των εμπορικών συναλλαγών της Γερμανίας πραγματοποιείται με αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. Αυτό σημαίνει ότι   το διεθνές εμπόριο της Γερμανίας  είναι κατά βάση ενδοκλαδικό.  Με την πάροδο του χρόνου, οι βιομηχανικές χώρες έχουν εξομοιωθεί ως προς την τεχνολογία και τους πόρους, συχνά δεν υφίσταται σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα εντός ενός κλάδου, και συνεπώς μεγάλο μέρος του διεθνούς εμπορίου λαμβάνει τη μορφή των ανταλλαγών διπλής κατεύθυνσης εντός των κλάδων – υπό την επίδραση των οικονομιών κλίμακος- μάλλον, παρά τη μορφή της διακλαδικής εξειδίκευσης, η οποία καθοδηγείται από το συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς η Γερμανία εκμεταλλεύεται στο έπακρον τις οικονομίες κλίμακος (πάσης φύσεως) και καταφέρνει να δημιουργεί σημαντικά εμπορικά πλεονάσματα με τις άλλες αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες. Το ενδοκλαδικό εμπόριο δεν αντανακλά το συγκριτικό πλεονέκτημα. Ακόμη και αν οι χώρες είχαν τον ίδιο συνολικό λόγο κεφαλαίου προς εργασία, οι επιχειρήσεις τους θα συνέχιζαν να παράγουν διαφοροποιημένα προϊόντα και η ζήτηση για εισαγόμενα προϊόντα θα συνέχιζε να δημιουργεί ενδοκλαδικό εμπόριο. Αυτό οφείλεται στις οικονομίες κλίμακος που αποτρέπουν κάθε χώρα να παράγει μια πλήρη σειρά προϊόντων για την ίδια . Συνεπώς οι οικονομίες κλίμακος αποτελούν αυτόνομο κίνητρο για το διεθνές εμπόριο.
Πίνακας 1
Κύριοι εμπορικοί εταίροι της Γερμανίας (Εξαγωγές – Εισαγωγές).


Πηγή : Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017

Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται οι χώρες με τις οποίες η Γερμανία διατηρεί τα μεγαλύτερα πλεονάσματα στο εμπορικό ισοζύγιο. Ενώ στον Πίνακα 3, αντίστοιχα οι χώρες με τις οποίες καταγράφονται τα μεγαλύτερα ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο. Όπως συνάγεται από τον Πίνακα 2 , διαπιστώνεται ότι τα εμπορικά πλεονάσματα η Γερμανία τα επιτυγχάνει εμπορευόμενη με τις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες του πλανήτη. Αντιθέτως παρουσιάζει ελλείμματα κυρίως με χώρες χαμηλής βιομηχανικής ανάπτυξης , από τις οποίες προμηθεύεται πρώτες ύλες και ενεργειακούς πόρους  ή και καταναλωτικά προϊόντα χαμηλού τεχνολογικού περιεχομένου (Κίνα). Εξαιρούνται από αυτό τον κανόνα οι : Ιαπωνία, Ολλανδία, Ιρλανδία.  Πίνακας 2
Χώρες με τις οποίες διατηρεί εμπορικά πλεονάσματα η ΓερμανίαΠηγή : Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017
Πίνακας3

 Χώρες με τις οποίες παρουσιάζει  εμπορικά ελλείμματα η Γερμανία
 


Πηγή : Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017