Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Το ΑΕΠ το Β’ τρίμηνο του 2017.Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα  στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ , το ΑΕΠ της χώρας, σε όρους όγκου κατά το 2ο τρίμηνο του 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2017 και αύξηση κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο (2ο) τρίμηνο του 2016.
Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ σε όρους όγκου κατά το 2ο τρίμηνο του 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 0,7% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2016
Η παρατηρούμενη αύξηση του ΑΕΠ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 οφείλεται :
-          Στην αύξηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 1,9% (2017: 40966 εκ. ευρώ, 2016:40198 εκ. ευρώ) . Επιμέρους η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των ΜΙΕΝ  αυξήθηκε κατά 1,77% (2017: 32163 εκ ευρώ , 2016: 31603 εκ. ευρώ) και της Γενικής Κυβέρνησης κατά 2,4% (2017: 8803 εκ. ευρώ, 2016: 8595 εκ. ευρώ).
-          Στη μείωση της αρνητικής συνεισφοράς του εξωτερικού τομέα : -250 εκατομμύρια ευρώ  2ο τρίμηνο του 2017 (2017,εξαγωγές: 14704 εκ. ευρώ , εισαγωγές: 14954 εκ. ευρώ) έναντι -786 εκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του  2016 (2016,εξαγωγές: 13108 εκ. ευρώ , εισαγωγές: 13894 εκ. ευρώ).
-          Αρνητική είναι η εξέλιξη στον Ακαθάριστο Σχηματισμό Παγίου Κεφαλαίου. Παρατηρείται μείωση 5,1% (Β’ τρίμηνο 2017: 4934 εκ. ευρώ, Β’ τρίμηνο 2016: 5203 εκ. ευρώ).  Επίσης μείωση κατά 787 εκ. ευρώ παρουσιάζει ο σχηματισμός των αποθεμάτων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω:
-          Για ακόμη μια φορά είναι η τελική κατανάλωση που οδηγεί τη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης όμως συνοδεύεται από μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών γεγονός που επιδρά αρνητικά στην αποταμίευσή τους. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ανήλθε στα €26,2 δισ. το 1ο τρίμηνο του 2017, στο ίδιο περίπου επίπεδο με εκείνο κατά το 1ο τρίμηνο του 2016, και η καταναλωτική δαπάνη στα €29,7 δισ., από €28,8 δισ. το 1ο τρίμηνο του 2016. Με βάση αυτά τα μεγέθη, η αποταμίευση ήταν αρνητική κατά -€3,5 δισ., έναντι -€2,6 δισ. το 1ο τρίμηνο του 2016. Αυτό σημαίνει ότι, τα νοικοκυριά, έχουν σταματήσει να αποταμιεύουν και, λόγω και της αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης, είτε φοροδιαφεύγουν περισσότερο, είτε χρησιμοποιούν συσσωρευμένες αποταμιεύσεις, ρευστοποιώντας ακίνητα ή αντλώντας ρευστά διαθέσιμα από καταθέσεις που μετέφεραν στο εξωτερικό ή εκτός τραπεζικού συστήματος. Η μείωση της αποταμίευσης των νοικοκυριών έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις επενδύσεις και στο τραπεζικό σύστημα μεσομακροπρόθεσμα.
-          Η μείωση των επενδύσεων (ΑΣΠΚ) αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ το 2017, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις η αναμενόμενη συμμετοχή τους είναι σημαντικότατη (αύξηση κατά 9,1%).
-          Επίσης , έχει σημασία να υπογραμμισθεί, ότι, η οποιαδήποτε μεγέθυνση του ΑΕΠ, συνοδεύεται από μεγέθυνση των εισαγωγών (σύμφωνα με τη θεωρία έτσι πρέπει να συμβαίνει) αλλά τις  περισσότερες φορές ο ρυθμός μεγέθυνσής τους είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του ΑΕΠ και τον αντίστοιχο των εξαγωγών, επιβαρύνοντας το εξωτερικό ισοζύγιο. Ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών στα δύο αναφερόμενα τρίμηνα ήταν 7,6%.
-