Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Το εξωτερικό ισοζύγιο της Κίνας.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κίνας, το 2015, ήταν το μεγαλύτερο από το 2010 , φθάνοντας το 2,72%. Αποτιμώμενο σε δολάρια ΗΠΑ, το ύψος του ανέρχεται σε 293 δις δολάρια. Το πλεόνασμα προήλθε : κυρίως, από τη μείωση , κατά 10,0%, των εισαγωγών , από την αύξηση των εξαγωγών κατά 1,5% (εδώ χρειάζεται να ληφθεί η υπερτίμηση του renminbi κατά 8,0% το 2015).  Το κονδύλι του καθαρού εισοδήματος και το αντίστοιχο των καθαρών μεταβιβάσεων μεταβλήθηκαν ελάχιστα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.  


Εμπόριο Αγαθών και Υπηρεσιών.
 Η εξέλιξη του εμπορικού  ισοζυγίου της Κίνας  (αγαθά και υπηρεσίες) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2. Το ισοζύγιο αγαθών παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα δύο τελευταία έτη (2014-15) με τον τομέα της μεταποίησης να συνεχίζει την αύξησή του (600 δις δολάρια το 2015). Στο διμερές εμπόριο με τις ΗΠΑ, η Κίνα, παρουσίασε πλεόνασμα , στον τομέα της μεταποίησης , ύψους 366 δις δολάρια (2015).

 Το ισοζύγιο υπηρεσιών συνεχίζει να είναι αρνητικό παρότι βελτιώθηκε τα δύο τελευταία έτη (2014-15) . Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών λογισμικού και άλλων συναφών υπηρεσιών.  Η βελτίωση πραγματοποιήθηκε παρά τη μεγέθυνση των δαπανών για τουριστικές υπηρεσίες το ύψος των οποίων έφθασε στα 250 δις δολάρια (2015) . Η Κίνα βρίσκεται σε διαπραγμάτευση αυτή την περίοδο προκειμένου να εισέλθει  στη  Trade in Service Agreement (TiSA). Οι ΗΠΑ φαίνεται να δημιουργούν εμπόδια στην είσοδο της Κίνας.Ισοζύγιο πληρωμών και Συναλλαγματικά διαθέσιμα.
Το ισοζύγιο κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών  ροών ήταν ελλειμματικό το 2015,
-161 δις δολάρια.(Πίνακας 3). Τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα , την ίδια περίοδο, ανέρχονται σε 3,23 τρις δολάρια (Ιανουάριος 2016).

Παρότι φαίνεται ότι υπάρχει ασθενέστερη απόδοση των εξαγωγών της Κίνας, το 2015, δεδομένου ότι οι εξαγωγές της έπεσαν κατά 1,8% , εν τούτοις, αυτό δεν επιβεβαιώνεται με προσεκτικότερη μελέτη των στοιχείων. Συγκεκριμένα , οι παγκόσμιες εξαγωγές μειώθηκαν κατά 14,0% την ίδια περίοδο. Άρα οι εξαγωγές της Κίνας κέρδισαν μερίδιο.

 
 Μερίδιο των εξαγωγών της Κίνας στις παγκόσμιες εξαγωγές.

Source: World Trade Organization
Σε όρους αξίας οι εισαγωγές της Κίνας μειώθηκαν κατά 13,2% , δηλαδή πολύ  περισσότερο από τις εξαγωγές. Αυτό θεωρήθηκε ότι σηματοδοτεί ασθενή εγχώρια ζήτηση. Αλλά αυτό κυρίως οφείλεται στην παγκόσμια πτώση των τιμών των πρώτων υλών, που αποτελούν το 1/3 των εισαγωγών της Κίνας. Αντιθέτως οι εισαγωγές της Κίνας , σε όγκο, αυξήθηκαν σε ορισμένες πρώτες ύλες το 2015: οι εισαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 9,0%, σιδήρου κατά 2,0%, του χαλκού κατά 13,0%. Αυτό ίσως να σημαίνει ότι η εγχώρια ζήτηση δεν είναι τόσο ασθενής όσο υποτίθεται. Επίσης , αυτό δείχνει ότι δεν οφείλεται στην Κίνα, στο ποσοστό που της αποδίδεται, η πτώση των τιμών των πρώτων υλών. Γνωρίζουμε ότι η υπερβάλλουσα προσφορά του πετρελαίου είναι υπεύθυνη για την πτώση των τιμών. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει στην αγορά των άλλων  πρώτων  υλών.