Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Στοιχεία για τη μόνιμη στασιμότητα των οικονομιών του δυτικού κόσμου.


1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών το μερίδιο της εργασίας ως % του ΑΕΠ, στις  δυτικές αναπτυγμένες οικονομίες  έχει μειωθεί (Πίνακας 1). Το αποτέλεσμα αυτό προφανώς είναι απόρροια της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής στον δυτικό ανεπτυγμένο κόσμο.  Είναι αυτονόητο ότι αυτή η πολιτική συνεπάγεται μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών. Η μείωση αυτή συγκρατείται από την αύξηση της καταναλωτικής πίστης (άμεσα ή μέσω πιστωτικών καρτών).

                                                         Πίνακας 1

                                          Μερίδιο Μισθών (ως % ΑΕΠ)
2. Κατά τη διάρκεια των ίδιων δεκαετιών ο ρυθμός των ακαθάριστων επενδύσεων μειώθηκαν επίσης. Αυτό παρατηρείται ήδη  από τη δεκαετία του 1970 (Πίνακας 2). Η μείωση του ποσοστού των λεγόμενων διαρθρωτικών επενδύσεων κρύβεται κάτω από την μεγάλη εξάπλωση της στεγαστικής πίστης και την αύξηση των επενδύσεων σε κατοικίες και την πιο συχνή δημιουργία φούσκας ακινήτων.


                                                   Πίνακας 2.


Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (σε τρέχουσες τιμές)


% του ΑΕΠ

ΕΕ-12
ΕΕ-19
ΗΠΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΗΒ


1960-70
25,2

21,5
31,9
19,7


1971-80
24,6

22,3
32,7
22,1


1981-90
22,1

22,7
29,1
22,4


1991-00
22,1

21,2
27,9
20


2001-10
21,9
22
21,3
22,3
17,8


2011
20,7
20,7
18,3
20,6
16,1


2012
20,1
20,1
18,8
21,1
16,2


2013
19,5
19,5
18,9
21,7
16,5


2014
19,4
19,4
19,3
22,3
17,2Πηγή : Statistical Annex of European Economy. Spring  2015.