Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της ελληνικής οικονομίας για το 2016.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2016 ανέρχονται σε 17,9 δις ευρώ. , όπως  παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στον ίδιο Πίνακα 1 παρουσιάζονται και οι χρηματοδοτικοί πόροι της ίδιας περιόδου. Επίσης παρουσιάζονται το ύψος στο οποίο  θα πρέπει  να ευρίσκονται τα  ταμειακά  διαθέσιμα  και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κράτους.   

Πίνακας 1.
Χρηματοδοτικές ανάγκες
17,9
Εξυπηρέτηση χρέους
12,8
Πληρωμή ληξιπρόθεσμων
3,4
Ταμειακά διαθέσιμα
1,7
Χρηματοδοτικοί πόροι
4,1
Πρωτογενές πλεόνασμα
-0,2
Ιδιωτικοποιήσεις

3,6
Κέρδη Ευρωσυστήματος
0,7
Χρηματοδότηση

13,8
Ταμειακά διαθέσιμα
6,1
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
0,5
Οι χρηματοδοτήσεις του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής  ανά τρίμηνο .
Α' Τρίμηνο
4,9

Β' Τρίμηνο
4,5

Γ' Τρίμηνο
3,8

Δ' Τρίμηνο
1


Οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις  που αφορούν στην εξυπηρέτηση του χρέους , ανέρχονται σε 12,8 δις ευρώ, εμφανίζονται στον Πίνακα 2  και  επιμερίζονται  ανά τρίμηνο.  
Πίνακας 2.

Ελάχιστη  απαιτούμενη χρηματοδότηση  για το 2016.


2016
Α' Τρίμηνο
Β'Τρίμηνο
Γ'Τρίμηνο
Δ'Τρίμηνο
ΑνάγκεςΕξυπηρέτηση χρέους
12,8
3,9
2,4
5,2
1,3
εκ των οποίων:


ΔΝΤ


3,8
1,5
0,9
1
0,4
Ευρωσύστημα

3,4
0,1
0,2
2,9
0,2
Ομόλογα (μη -PSI)

1,8
0,7
0,5
0,4
0,2
ΠηγέςΠρωτογενές πλεόνασμα
-0,2
1,9
0,7
1,2
-4
Απαιτούμενη Χρηματοδότηση
13
2
1,7
4
5,3
Ιδιωτικοποιήσεις

4,8
1,2
1,2
1,2
1,2
Χρηματοδότηση

8,2
0,8
0,5
2,8
4,1
Στις ιδιωτικοποιήσεις περιλαμβάνονται για το 2015: 1,2 δις ευρώ και για το 2016: 3,6 δις ευρώ.

Οι χρηματοδοτήσεις του προγράμματος είναι συνάρτηση της θετικής κατάληξης των αξιολογήσεων. Σύμφωνα με τις εξελίξεις ,και επειδή δεν έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση (η οποία θα έπρεπε να κλείσει τον Νοέμβριο 2015) δύο δόσεις , Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2015, ύψους  3,7δις ευρώ και 2,0 δις ευρώ  αντίστοιχα δεν κατεβλήθησαν.  Συνεπώς υπάρχει υψηλή πιθανότητα να καταβληθούν μετά το θετικό κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Βεβαίως οι πόροι αυτοί θα πρέπει να οδηγηθούν στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους  και στα ταμειακά του διαθέσιμα  έτσι ώστε στο τέλος  του 2016 να ευρίσκονται αντίστοιχα στο ύψος των 0,5 δις ευρώ και 6,1 δις ευρώ. Επίσης , εκτός των απαιτούμενων θετικών αξιολογήσεων , βασική μεταβλητή του προγράμματος είναι οι ιδιωτικοποιήσεις  ύψους 3,6 δις ευρώ για το 2016 και 1,2 δις ευρώ από το 2015 , συνολικά δηλαδή ύψους 4,8 δις ευρώ. Αν επομένως δεν κλείσει η πρώτη αξιολόγηση τα πράγματα , εκτός των άλλων, θα αρχίσουν να δυσκολεύουν πολύ για την ελληνική οικονομία αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Σημαντικές μεταβλητές που θα καθορίσουν , εν τοις πράγμασι , τις εξελίξεις είναι το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος και ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας για το 2016.