Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Αυξάνεται η αξία του παγκόσμιου σκιώδους χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα , το παγκόσμιο σκιώδες τραπεζικό σύστημα συνεχίζει απρόσκοπτα την αύξησή του. Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από την  τελευταία έκδοση του Global Shadow Banking Report , το οποίο εκδίδει το Financial Stability Board ( FSB).
Εκείνο που είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο από την τελευταία έκδοση είναι ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο βρίσκεται σε μεγαλύτερη μεγέθυνση στις αναδυόμενες οικονομίες  από τις αντίστοιχες αναπτυγμένες. Δηλαδή βρίσκεται σε άνοδο σε εκείνες τις οικονομίες οι οποίες σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις των διεθνών πολυμερών οργανισμών βρίσκονται σε δυσκολότερη σαφώς κατάσταση στη σημερινή συγκυρία.
Η συλλογή των στοιχείων αναφέρεται σε 26 κυρίαρχες δικαιοδοσίες (jurisdictions) οι οποίες  δεν καλύπτουν  το σύνολο του πλανήτη. Προφανώς υπάρχουν και άλλες για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία , και τις οποίες κανείς δεν παρακολουθεί.
Η τελευταία έκδοση του FSB είναι , παρόλα αυτά, περισσότερο ολοκληρωμένη από τις προηγούμενες , διότι περιέχει στοιχεία που αφορούν σε συνταξιοδοτικά κεφάλαια (funds)  ασφαλιστικά κεφάλαια.  
Τα  στοιχεία δείχνουν ότι το σκιώδες χρηματοπιστωτικό σύστημα , σύμφωνα με το νέο τρόπο προσέγγισης του FSB, στο τέλος του 2014, ανερχόταν σε 36 τρις δολάρια , ίσο με το 59% του ΑΕΠ και στο 12% των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού των 26 κυρίαρχων δικαιοδοσιών που έχουν περιληφθεί στη μελέτη. Το μέγεθος του σκιώδους χρηματοπιστωτικού συστήματος αυξήθηκε από το 2010 κατά 10 τρις ευρώ. Περισσότερο από το 80% αυτών των στοιχείων του ενεργητικού βρίσκονται στις ΗΠΑ, στην Ασία και στη Β. Ευρώπη. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις ΗΠΑ ανήκει το 40% των στοιχείων ενεργητικού του σκιώδους χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επίσης έχει ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι στην Ιρλανδία το σκιώδες χρηματοπιστωτικό σύστημα ανέρχεται στο 1190% του ΑΕΠ της χώρας.


Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι OFIs (other financial intermediaries), δηλαδή το ύψος όλων των μορφών αποταμιευτικών funds  και διαχείρισης διαθεσίμων , ανέρχονται σε 68 τρις δολάρια , στις οποίες αν προστεθούν  στοιχεία του ενεργητικού ύψους 27 τρις δολαρίων των ασφαλιστικών εταιρειών και 29 τρις των συνταξιοδοτικών funds το άθροισμα τους  μαζί με τα στοιχεία του σκιώδους χρηματοπιστωτικού συστήματος υπερβαίνουν τους πόρους που διαχειρίζεται το τραπεζικό σύστημα των 26 κυρίαρχων  δικαιοδοσιών (jurisdictions) και το οποίο ανέρχεται σε 135 δις δολάρια.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει σαφής διασύνδεση  μεταξύ τραπεζικού συστήματος και σκιώδους χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Βασική παρατήρηση : ο πλούτος που διαχειρίζονται μορφώματα που λειτουργούν ως τραπεζικά ιδρύματα αλλά δεν εποπτεύονται ούτε ελέγχονται όπως τα τραπεζικά ιδρύματα αυξάνει. Παρά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το σκιώδες τραπεζικό σύστημα  στην πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση , τα οποία συνεχίζονται με άλλους τρόπους μέχρι σήμερα, και παρά τις «προσπάθειες» που γίνονται είτε στην ΕΕ είτε στις ΗΠΑ  να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση τα αποτελέσματα δείχνουν όχι μόνο να είναι πενιχρά αλλά να εξακολουθούν να οδηγούνται προς την αντίθετη από την επιθυμητή κατεύθυνση.