Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Διαρθρωτικά στοιχεία της αγροτικής παραγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2013, συγκριτικά με το 2009, τόσο ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων της Χώρας όσο και η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκτασή τους (ΧΓΕ) μειώθηκαν.
Το 2013, συγκριτικά με το 2009, στο σύνολο της Χώρας παρουσιάζεται μείωση κατά 1,9%,
τόσο του συνολικού αριθμού των εκμεταλλεύσεων όσο και του αριθμού των
εκμεταλλεύσεων με ΧΓΕ.
 Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε 723.007 το 2009 και σε 709.449 το 2013, ενώ οι εκμεταλλεύσεις με ΧΓΕ ανέρχονται σε 716.823 το 2009 και σε 703.535 το 2013.
 Σε ό,τι αφορά στη ΧΓΕ, το 2013 παρουσιάζεται μείωση, σε σχέση με το 2009, κατά 2,8% στο σύνολο της Χώρας. Συγκεκριμένα, η συνολική χρησιμοποιούμενη έκταση ανέρχεται σε 34.779 χιλ. στρέμματα το 2009, ενώ το 2013 σε 33.815 χιλ. στρέμματα
Σε ό,τι αφορά στην παραγωγική κατεύθυνση των εκμεταλλεύσεων, κατά το 2013, το 61,8% είναι αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το 34,7% μεικτές και το 3,5% αμιγώς κτηνοτροφικές. Συγκεκριμένα, το 2013, 575.525 εκμεταλλεύσεις είναι αμιγώς γεωργικές με 20.910 χιλ. στρέμματα ΧΓΕ, 115.461 μεικτές με 11.722 χιλ. στρέμματα και 18.463 αμιγώς κτηνοτροφικές με 1.184 χιλ. στρέμματα
Από τα στοιχεία της κατανομής της ΧΓΕ κατά κατηγορία χρήσης, το 2013, σε σχέση με το 2009, στο σύνολο της Χώρας παρουσιάζεται μείωση στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν ετήσιες καλλιέργειες (‐3,6%), δενδρώδεις καλλιέργειες (‐3,4%) και λοιπές εκτάσεις (‐5,2%) και μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό αυτών που καλλιεργούν αμπέλια και σταφιδάμπελα (‐21,8%).
Ακολουθώντας τη μείωση της ΧΓΕ, οι εκτάσεις με μόνιμες καλλιέργειες (αμπέλια και
δέντρα) παρουσιάζουν, επίσης, μείωση. Αντιθέτως, οι ετήσιες καλλιέργειες καταγράφουν
αύξηση, όπως και οι αρδευόμενες εκτάσεις. Η αρδευθείσα ΧΓΕ το 2013, σε σχέση με το 2009, παρουσιάζει αύξηση κατά 13,4%, ενώ, αντίστοιχα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που πότισαν τις εκτάσεις τους είναι αυξημένος κατά 2,4%. Το 2013 η συνολική αρδευθείσα έκταση της Χώρας ανέρχεται σε 11.779 χιλιάδες στρέμματα, ποσοστό 50% της συνολικής ΧΓΕ, μη συμπεριλαμβανομένων των άγονων βοσκότοπων.
Ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ζώα παρουσιάζει μείωση, εκτός από αυτές
που εκτρέφουν προβατοειδή. Ο αριθμός των κεφαλών των ζώων παρουσιάζει μείωση σε
όλες τις κατηγορίες ζώων. Συγκρίνοντας το 2013 με το 2009, παρατηρείται μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 4,7%, αιγοειδή κατά 4,6%, χοίρους κατά 2,0% και πουλερικά κατά 12,1%, ενώ ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν προβατοειδή παρουσιάζει αύξηση κατά 2,7%.
Σε ό,τι αφορά στον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων, συγκρίνοντας το 2013 με το 2009, παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες ζώων. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών έχει μειωθεί κατά 5,1%, των προβατοειδών κατά 5,1%, των αιγοειδών κατά 13,3%, των χοίρων κατά 18,9% και των πουλερικών κατά 24,2%.
Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση στη γεωργία – κτηνοτροφία, η οικογενειακή εργασία και η
αλληλοβοήθεια μεταξύ των γεωργών ενισχύονται έναντι μορφών εργασίας με αμοιβή
(μόνιμοι και εποχικοί εργάτες). Επιπλέον, η πλειοψηφία των ημερών εργασίας προέρχεται
από την απασχόληση των κατόχων των εκμεταλλεύσεων και των μελών της οικογένειάς τους.
Το 2013, συγκριτικά με το 2009, στο σύνολο της Χώρας, παρουσιάζεται μείωση του αριθμού όλων των κατηγοριών απασχολουμένων στη γεωργία – κτηνοτροφία, εκτός από το οικογενειακό εργατικό δυναμικό. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των κατόχων και των μελών της οικογένειάς τους που απασχολήθηκαν στην εκμετάλλευση παρουσιάζει αύξηση κατά 2,3%, ενώ οι μόνιμοι εργάτες παρουσιάζουν μείωση κατά 4,6%, οι εποχικοί εργάτες κατά 13,6% και οι λοιποί απασχολούμενοι (αλληλοβοήθεια και κατ’ αποκοπή εργασία) κατά 24,5% .
Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών εργασίας, συγκρίνοντας το 2013 με το 2009, οι ημέρες εργασίας των κατόχων και των μελών της οικογένειάς τους παρουσιάζουν αύξηση κατά 13,5% και των λοιπών απασχολουμένων κατά 15,7%. Αντίθετα, οι ημέρες εργασίας των μόνιμων εργατών παρουσιάζουν μείωση κατά 5,5% και των εποχικών εργατών κατά 14,8% . Το 2013, το οικογενειακό εργατικό δυναμικό αποτελεί το 41,9% του συνόλου του εργατικού δυναμικού στη γεωργία – κτηνοτροφία. Οι εποχικοί εργάτες αντιστοιχούν στο 30,8% του συνόλου, οι λοιποί απασχολούμενοι στο 26,5% και οι μόνιμοι εργάτες στο 0,9%.
 Τα παραπάνω  οδηγούν στο συμπέρασμα ότι παρατηρείται μια γενική συρρίκνωση τόσο των γεωργικών  εκμεταλλεύσεων, μείωση του αριθμού όλων των κατηγοριών των ζώων και αύξηση μόνο, του οικογενειακού εργατικού δυναμικού.