Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Δημοσιονομικές εξελίξεις 2014 και προοπτικές το 2015.

Πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ ή 630 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο προϋπολογισμός του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
 Όπως προκύπτει, οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν το 2014 σε 88,3 δισ. ευρώ ενώ τα έσοδα σε 82 δισ. ευρώ, με το συνολικό ισοζύγιο να είναι ελλειμματικό κατά 6,3 δισ. ευρώ ή 3,5% του ΑΕΠ.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν διαμορφώθηκε στα 179 δισ. ευρώ από 182,4 δισ. ευρώ το 2013, ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε στα 317 δισ. ευρώ από 319,1 δισ. ευρώ το 2013. Ωστόσο, το χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε το 2014ι στα 177,1% από 175% το 2013 λόγω της μείωσης του ΑΕΠ..

Να σημειωθεί ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, για το 2014, που ανήλθε στο 0,4% είναι σχεδόν τέσσερεις φορές μικρότερο από τον στόχο του 1,5% του ΑΕΠ (2,685 δις ευρώ).

Αξίζει να επισημανθεί ότι το 2014 το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 0,4% του ΑΕΠ και λόγω της θετικής επίπτωσης κατά 0,1% του ΑΕΠ του χρηματοπιστωτικού τομέα στον προϋπολογισμό (Πίνακας 1). Έτσι, επί της ουσίας, το καθαρό πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στο 0,3% του ΑΕΠ.
Πίνακας 1.
Επίπτωση υποστήριξης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης 2011-2014
Έτος
σε εκατ ευρώ
%ΑΕΠ

2011
633

0,3

2012
-5267

-2,7

2013
-19171

-10,5

2014
132

0,1

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι καθίσταται αρκετά δύσκολο το να επιτευχθεί φέτος ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ χωρίς επιπρόσθετα μέτρα.
Ας δούμε συγκεκριμένα όμως πως διαμορφώνεται η προσπάθεια της κυβέρνησης για επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος στο συγκεκριμένο ύψος.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ , από την περίοδο της διαπραγμάτευσης με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου το δημοσιονομικό κενό ανήρχετο σε 2,5 δις ευρώ. Δεδομένου ότι το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 0,4% του ΑΕΠ ή 630 εκατομμύρια ευρώ αντί για 1,5% του ΑΕΠ ή 2,685 δις ευρώ υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό ύψους 2,055 δις ευρώ.  Επίσης τους τρείς πρώτους μήνες του 2015 υπολογίζεται επίσης υστέρηση εσόδων περίπου 1,0 δις ευρώ. Συνεπώς το συνολικό δημοσιονομικό κενό για το 2015,  υπολογίζεται περίπου σε 6,0 δις ευρώ. Αν προσθέσουμε και το πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 1,5% του ΑΕΠ ή 2,7δις ευρώ η ανάγκη πρόσθετων μέτρων ανέρχεται σε 9,0 δις ευρώ με την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχιστεί η μείωση των εσόδων το έτος 2015.  Εξηγείται έτσι το ύψος των προτάσεων για αύξηση εσόδων για το 2015 που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Βεβαίως όλες αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν ως προς την αξιοπιστία τους δηλαδή αν πράγματι μπορούν να αποδώσουν όσα έσοδα υπολογίζονται.