Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην ευρωζώνη.Η επιτάχυνση των επενδύσεων είναι απαραίτητη για κάθε οικονομική ανάκαμψη. Η σχετική εξασθένιση του  Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου  (συνολικές επενδύσεις) αποτελεί κλειδί στη χαμηλή έως στάσιμη μεγέθυνση της ευρωζώνης. Η εξασθένιση του ΑΣΠΚ αντανακλά χαμηλή μεγεθυντική ζήτηση, χαμηλή χρησιμοποίηση παραγωγικών δυνατοτήτων (ειδικά στη μεταποίηση όπου παραμένει χαμηλότερα από το μέσο όρο της μακροχρόνιας τάσης), υψηλή πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα  και σε μερικές χώρες απομόχλευση των επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικούς περιορισμούς.
Την περίοδο 2010-1013 ο ΑΣΣΚ στην ευρωζώνη ανήλθε κατά μέσο όρο στο 20,2% του ΑΕΠ, έναντι 22,1% το 2007.   
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ οι επενδύσεις σε μηχανήματα αντιπροσωπεύει το 30,0% στο σύνολο των επενδύσεων. Αντίστοιχα οι επενδύσεις σε κατασκευές αντιπροσωπεύουν το 50,0% των συνολικών επενδύσεων και οι δημόσιες επενδύσεις το 15,0% .

Στην Ελλάδα το 2013 ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου  βρίσκεται στο 11,2% του ΑΕΠ αισθητά χαμηλότερος από τον μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης. Επίσης οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό μόνο στο 4,4%. Οι αποκλίσεις είναι αβυσσαλέες θα έλεγα.
Επίσης σημαντικότατες είναι οι διαφορές μεταξύ ευρωζώνης , ΗΠΑ και Ιαπωνίας όπως δείχνεται από τα στοιχεία της Γραφικής παράστασης.