Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Τα stress test δεν είναι τίποτε περισσότερο από απλά σενάρια με βάση ορισμένες συμβάσεις.


Την περασμένη εβδομάδα, 25 τράπεζες απέτυχαν στην επιθεώρηση ποιότητας περιουσιακών στοιχείων (asset quality review -AQR) που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)  σε 130 από τις μεγαλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης.  Επίσης στα stress test που διεξήγαγε η European Banking Authority (ΕΒΑ) απέτυχαν οι 24 από τις 123  μεγαλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης.
Αυτές οι τελευταίες εμφάνιζαν κεφαλαιακό έλλειμμα, με βάση το δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο, της τάξης των 24,6 δισ. ευρώ –δηλαδή 0,09% των αξίας 28 τρις. ευρώ του ενεργητικού τους  που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών της ευρωζώνης.  Συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που προήλθαν από τις διορθωτικές κινήσεις των τραπεζών, από τις αρχές του 2014, σύμφωνα με τα  αποτελέσματα των stress test,  14 τράπεζες εμφάνισαν έλλειμμα 9,5 δισ. ευρώ ή περίπου 0,03% των ενεργητικών,
Oι καθηγητές Viral Acharya και Sascha Steffen   δημοσιοποίησαν μια εναλλακτική εκτίμηση, (Viral Acharya, Sascha Steffen «Making sense of the comprehensive assessment» Vox.org , 29 October 2014)   χρησιμοποιώντας διαφορετική μεθοδολογία, για 39 εισηγμένες τράπεζες της ευρωζώνης με συνολικό ισολογισμό 12,5 τρις. ευρώ (ένα υποσύνολο των τραπεζών που μετείχαν στα stress test της ΕΒΑ και τα AQR της ΕΚΤ). Υπολόγισαν ότι το έλλειμμα ήταν 450 δισ. ευρώ στα τέλη του 2013 –περίπου το 3,6% του συνολικού ενεργητικού.
Στον Πίνακα 1 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των δύο εκδοχών. Στην στήλη 1 παρουσιάζονται οι ελλείψεις κεφαλαίων ανά χώρα σύμφωνα με την εκδοχή  Viral Acharya, Sascha Steffen. Στη στήλη 2 αντιστοίχως παρουσιάζονται οι ελλείψεις κεφαλαίων σύμφωνα με την άποψη της   ΕΒΑ. Στη στήλη 3 οι απώλειες από το δανειακό χαρτοφυλάκιο των υπό ανάλυση τραπεζών , ενώ στη στήλη 4 οι απώλειες από τις χρηματοοικονομικές πράξεις (επενδυτικό χαρτοφυλάκιο). Στη στήλη 5 αναφέρεται το άθροισμα των απωλειών (στήλη 3+ στήλη 4).  

Πίνακας 1.Επίσης συμπέραναν ότι:
-            Οι χώρες με τις μεγαλύτερες αναμενόμενες ανάγκες κεφαλαίου σε περίπτωση συστημικής κρίσης είναι η Γαλλία (189 δις ευρώ) , η Γερμανία (102 δις ευρώ) και η Ιταλία (76 δις ευρώ).
-          Σύμφωνα με το σενάριο των  Viral Acharya, Sascha Steffen οι ελλείψεις κεφαλαίων (σε περίπτωση συστημικής κρίσης) των πέντε μεγαλύτερων τραπεζικών συστημάτων (Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Βελγίου) ανέρχεται σε 432 δις ευρώ , στο σενάριο της ΕΚΤ-ΕΒΑ αυτό αντιστοιχεί μόνο σε 8 δις ευρώ
-          Τόσο τα AQR όσο και τα stress test βασίζονται πολύ στις εθνικές ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές. Πρόκειται για τις ίδιες αρχές υπό τον έλεγχο των οποίων οδηγηθήκαμε στην χρηματοπιστωτική κρίση. Ειδικά οι αρχές αυτές επέτρεψαν την υπερεκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος.