Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Η απόδοση του ελληνικού εξαγωγικού τομέα.


Τα στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών (ΤτΕ) για το πρώτο πεντάμηνο του 2014 εξακολουθούν να δείχνουν την αδυναμία του ελληνικού εξαγωγικού τομέα να  αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας , παρά τα όσα εξακολουθούν να ευαγγελίζονται κυβέρνηση και τρόικα.
Οι εισπράξεις από εξαγωγές λοιπών αγαθών(δηλαδή εκτός καυσίμων και πλοίων), οι οποίες αποτελούν τις πραγματικές εξαγωγές του παραγωγικού τομέα της χώρας   έμειναν σχεδόν στάσιμες σε σχέση με το αντίστοιχο Α’ πεντάμηνο του 2013(2014= 5788,8δις ευρώ, 2013=5763,1 δις ευρώ)
Αντιθέτως οι εισπράξεις από τις υπηρεσίες (ταξιδιωτικές, μεταφορών και λοιπών) αυξήθηκαν , πάντα με το περυσινό πεντάμηνο, κατά 11,5% (2014= 8977,1δις ευρώ, 2013=8051,2δις ευρώ). Μία μικρή σημείωση εδώ: αξίζει να μελετηθεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας του συγκεκριμένου τομέα για να κατανοήσουμε  την «εργασιακή ζούγκλα» που επικρατεί στον ελληνικό τουρισμό, με τις δεκάδες καταγγελίες και το ρεκόρ μαύρης εργασίας  ώστε να έλθει  στην επιφάνεια η «απαγορευμένη εικόνα». Αυτή των ανασφάλιστων εργαζομένων, των ανθρώπων που παλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί και την ίδια στιγμή απειλούνται να μην υπογράψουν συμβάσεις ή να απαρνηθούν κάθε αποζημίωση, των ξενοδόχων που εξαφανίζονται βράδυ αφήνοντας απλήρωτους εργαζομένους.
 Παρά τα λεγόμενα , τα βασικά στοιχεία του  ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να «παράγει»  με τον ίδιο διαχρονικό τρόπο τουλάχιστον από το 1950 και μετά. Η παρουσιαζόμενη αύξηση του τομέα των υπηρεσιών το πρώτο πεντάμηνο του 2014  ουσιαστικά σώζει τα φαινόμενα του εξαγωγικού τομέα της ελληνικής οικονομίας .  

Τώρα σχετικά με τις Χρηματοοικονομικές συναλλαγές , δηλαδή την εισροή μη δανειακών κεφαλαίων, έχουμε τις ακόλουθες εξελίξεις την ίδια περίοδο :
Το ύψος των  ΑΞΕ , που αποτελούν το δεύτερο πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής για την μεγέθυνση της οικονομίας ,  ανήλθε σε 881,2  ευρώ  το πρώτο πεντάμηνο του 2014, έναντι  327,2  εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πεντάμηνου 2013. Όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 595 εκατ. ευρώ λόγω της συμμετοχής της εταιρίας Capital Group Companies Inc (ΗΠΑ) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Ως εκ τούτου η εισροή ΑΞΕ για την αύξηση του φυσικού κεφαλαίου είναι ελάχιστες για τις ανάγκες της ελληνικής οικονομία.
Συγχρόνως είχαμε και εκροή ΑΞΕ από έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό ύψους 258,3 εκατ. ευρώ . Δηλαδή οι έλληνες επιχειρηματίες  συνεχίζουν να επενδύουν στο εξωτερικό.

Το ύψος της καθαρής εισροής   των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και «λοιπών» επενδύσεων  , δηλαδή βραχυπρόθεσμα κεφάλαια για αγορά μετοχών , ομολόγων και λοιπών συναφών χρηματοπιστωτικών προϊόντων ανήλθε σε 659,1  εκατ. ευρώ  πάντα το πρώτο πεντάμηνο του 2014.
Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εισροή 5,1 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα αλλά και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού.
Στην κατηγορία των "λοιπών'' επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 4,4 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση (εκροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, κίνηση που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή αύξηση (εισροή) των δανειακών υποχρεώσεων του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.
Όπως έχουμε πολλάκις σημειώσει παρατηρούμε εδώ ότι οι εξελίξεις είναι αντίστροφες από αυτό που η κοινή λογική αλλά και η οικονομική θεωρία υποστηρίζει ως υγιείς : πρώτα  εισρέουν οι ΑΞΕ οι οποίες ακινητοποιούνται στην εγχώρια οικονομία αυξάνοντας το φυσικό της κεφάλαιο και μετά με βάση αυτές  δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εισροής των επενδύσεων χαρτοφυλακίου για εκμετάλλευση των νέων ευκαιριών (τάσεις ανόδου των περιουσιακών στοιχείων, κάλυψη αναγκών σε νέα  κεφάλαια των επενδύσεων μέσω ΑΞΕ κτλ).