Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Ο εξωτερικός τομέας της ελληνική οικονομίας (Ιανουάριος –Απρίλιος 2014).Ακόμη μια ένδειξη ότι ο ελληνικός εξαγωγικός τομέας αδυνατεί να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας , παρά τα όσα ευαγγελίζονται κυβέρνηση και τρόικα αποτελούν τα αποτελέσματα των εξαγωγών – αφίξεων που έδωσε στη δημοσιότητα (25.06.2014) η ΕΛΣΤΑΤ, για την περίοδο Ιανουαρίου –Απριλίου 2014.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 8.398,9 εκατ. ευρώ  έναντι 9.104,5 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 362,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5% .
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 15.507,4 εκατ. ευρώ έναντι 15.760,5 εκατ. ευρώ  κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 733,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,4% .
Σημασία έχει να υπογραμμισθεί ότι ο τομέας των αγαθών (λοιπά αγαθά σύμφωνα με την κατάταξη της ΤτΕ) ο οποίος περιλαμβάνει την παραγωγή του πραγματικού τομέα της οικονομίας, την ίδια περίοδο (4569,5 εκατ. ευρώ) , βρίσκεται ουσιαστικά σε στασιμότητα, σε σχέση με την αντίστοιχη του 2013(4606,2 εκατ. ευρώ).  
Η παρουσιαζόμενη αύξηση του τομέα των υπηρεσιών το πρώτο τετράμηνο του 2014 (6449,0 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου τετραμήνου  2013 (5707,0 εκατ. ευρώ) ουσιαστικά σώζει τα φαινόμενα του εξαγωγικού τομέα της ελληνικής οικονομίας. Μαζί με την αύξηση των  Ταξιδιωτικών εισπράξεων (900 εκατ. ευρώ) αύξηση παρουσιάζουν και οι συνδεδεμένες εισπράξεις από τις Μεταφορές (4152,3 εκατ. ευρώ).
Τώρα σχετικά με τις Χρηματοοικονομικές συναλλαγές , δηλαδή την εισροή μη δανειακών κεφαλαίων, έχουμε τις ακόλουθες εξελίξεις την ίδια περίοδο :
Το ύψος των  ΑΞΕ , που αποτελούν το δεύτερο πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής για την μεγέθυνση της οικονομίας ,  ανήλθε σε 228,6 εκατ. ευρώ  το πρώτο τετράμηνο του 2014, έναντι  380,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του 2013. Συγχρόνως είχαμε και εκροή ΑΞΕ από έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό ύψους 220 εκατ. ευρώ . Δηλαδή οι έλληνες επιχειρηματίες  συνεχίζουν να επενδύουν στο εξωτερικό.
Το ύψος των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου , δηλαδή βραχυπρόθεσμα κεφάλαια για αγορά μετοχών , ομολόγων και λοιπών συναφών χρηματοπιστωτικών προϊόντων ανήλθε σε 6322,8 εκατ. ευρώ έναντι 3965,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του 2013.
Παρατηρούμε εδώ ότι οι εξελίξεις είναι αντίστροφες από αυτό που η κοινή λογική αλλά και η οικονομική θεωρία υποστηρίζει ως υγιείς : πρώτα  εισρέουν οι ΑΞΕ οι οποίες ακινητοποιούνται στην εγχώρια οικονομία αυξάνοντας το φυσικό της κεφάλαιο και μετά με βάση αυτές  δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εισροής των επενδύσεων χαρτοφυλακίου για εκμετάλλευση των νέων ευκαιριών (τάσεις ανόδου των περιουσιακών στοιχείων, κάλυψη αναγκών σε νέα  κεφάλαια των επενδύσεων μέσω ΑΞΕ κτλ).   
Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι εκτός των εισροών βραχυπροθέσμων επενδύσεων έχουμε παράλληλα και εκροή παρόμοιων κεφαλαίων από την χώρα.  Οι κινήσεις αυτές αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των εισροών. Πρόκειται για  τοποθετήσεις  κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα αλλά και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού. Το συνολικό ύψος των εκροών (Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου και Λοιπές Επενδύσεις ) ανήλθε στα 4956,0 εκατ. ευρώ.
Επομένως παρά τις κυβερνητικές κορώνες για εισροή (βραχυπρόθεσμων) κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία, τα οποία θα αυξήσουν τη ρευστότητα βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο διότι παράλληλα έχουμε σχεδόν ισόποση εκροή παρόμοιων κεφαλαίων.