Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Βασικές εξελίξεις στην τουρκική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή . Απρίλιος 2014.

Ο ΔΤΚ στην Τουρκία αυξήθηκε το μήνα Απρίλιο κατά 1,34% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα με αποτέλεσμα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013 κατά 9,38% (Γραφική παράσταση 1). Φαίνεται ότι ο στόχος της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας για ετήσιο πληθωρισμό 7,6%  το 2014  θα πρέπει να αναθεωρηθεί πάραυτα , δεδομένου ότι ο πληθωρισμός τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2014 έχει φθάσει στο 4,96%.

Γραφική παράσταση 1.


Πηγή: TURKSTAT.

Μισθοί.
Δεδομένου ότι ο υπολογισμός των ονομαστικών μισθών για το 2014 έγινε με βάση τις προβλέψεις της ΚΤ της Τουρκίας οι οποίες κυμαίνονταν στο 5%, και επειδή οι εξελίξεις προσδιορίζουν διπλάσιο ποσοστό πληθωρισμού γίνεται φανερό ότι θα υπάρξουν απώλειες στους πραγματικούς μισθούς .
Έχει αξία να ειπωθεί την εξέλιξη των πραγματικών μισθών των διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων τα τελευταία 10 χρόνια.
Ο αριθμός των συνδικαλισμένων εργαζομένων (9% του συνόλου των εργαζομένων) ανέρχεται περίπου σε 1000000. Ο ετήσιος πραγματικός μισθός τους  την περίοδο 2005-2013 αυξήθηκε περίπου κατά 2 τοις χιλίοις έναντι ετήσιας αύξησης 4,4% του πραγματικού ΑΕΠ.
Ο ετήσιος πραγματικός μισθός των  δημοσίων υπαλλήλων , περίπου 2,6 εκατομμύρια, αυξήθηκε κατά 4,0% . Συνεπώς οι απώλειες τους είναι πολύ μικρές σε σχέση με το πραγματικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.

Για τους εργαζόμενους με τον ελάχιστο μισθό (846 τουρκικές λίρες ή 402 δολάρια) η ετήσια αύξηση ανήλθε σε 2,5% υπολειπόμενο όπως εύκολα υπολογίζεται από την πραγματική αύξηση του ΑΕΠ.

Ισοζύγιο Πληρωμών
Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του ισοζυγίου πληρωμών της Τουρκίας το πρώτο τρίμηνο του 2014 παρουσιάζεται στην Γραφική Παράσταση 1.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα.
-          Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζει μείωση του ελλείμματος κατά περίπου 5 δις δολάρια τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από τη μείωση του εμπορικού ισοζυγίου και κυρίως από τη μείωση των εισαγωγών.
-          Οι εισροές ΑΞΕ  το πρώτο τρίμηνο βρίσκονται στα 4,2 δις δολάρια διπλάσιο μέγεθος από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.
-           Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου (για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου) παρουσιάζουν εκροή  -2,2 δις δολάρια έναντι εισροής  7,3 δις δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Πρόκειται για συνέχιση των εκροών των βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων αυτού του είδους από την τουρκική οικονομία
-          Επίσης το ίδιο παρατηρείται και στις «άλλες επενδύσεις χαρτοφυλακίου» στις οποίες συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις για αγορά κρατικών ή τραπεζικών ομολόγων και συναφών χρεογράφων . Εδώ παρουσιάζονται εκροές 1,5 δις δολάρια έναντι εισροής  15,8 δις δολαρίων. Η εκροή πόρων από την τουρκική οικονομία συνεχίζεται.


 Ισοζύγιο Πληρωμών Τουρκίας (σε εκατομμύρια δολάρια).Ιαν/Μαρ 2013
Ιαν/Μάρτ 2014
1
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
-16551

-11460

1.1
Εμπορικό Ισοζύγιο

-17215

-11987

1.2
Ισοζύγιο  Υπηρεσιών
2447

2676

1.3
Ισοζύγιο  Εισοδημάτων
-2035

-2314

1.4
Τρέχουσες  Μεταβιβάσεις
252

165
2
Ισοζύγιο Κεφαλαίων
-17

-16
3
Χρηματοοικονομικό Ισοζύγιο
27883

-16

3.1
ΑΞΕ εκροές
-688

-1043

3.2
ΑΞΕ εισροές
2797

4184

3.3
Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου -Ενεργητικό
827

-263

3.4
Επενδύσεις  Χαρτοφυλακίου -Παθητικό
7295

-2204

3.5
Άλλες Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου- Ενεργητικό
1862

828

3.6
Άλλες Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου- Παθητικό
15790

-1541
4
Σύνολο 1+2+3
11315

-11515

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας.


Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία.
Με βάση το έτος 2003=100 , η ΠΣΣΥ (με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή) τον Απρίλιο του 2014 βρίσκεται στο 107,43 έναντι 121,43 τον Απρίλιο του  2013 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ της Τουρκίας. Η σημαντική μείωση οφείλεται βεβαίως στην σημαντική διολίσθηση του τουρκικού νομίσματος λόγω της εκροής κεφαλαίων.  
Βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος.
Το  συνολικό βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος της χώρας εξακολουθεί να είναι υψηλό , παρά τη μικρή μείωση που παρουσίασε το μήνα Φεβρουάριο (125,8 δις δολάρια ) έναντι του Δεκεμβρίου 2013 (130,6 δις δολάρια) όπως παρουσιάζεται στην γραφική παράσταση 2.
Γραφική παράσταση 2


Δείκτης τιμών κατοικιών
Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των τιμών κατοικιών στην Τουρκία σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2. Ετησίως ο δείκτης παρουσιάζει άνοδο 12,965 (Φεβρουάριος 13/14).
 

Πίνακας 2
Δείκτης τιμών κατοικιών