Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Αυξήθηκε το εξωτερικό χρέος της Τουρκίας.Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ της Τουρκίας το 2013 ανήλθε στο 4,0% , έναντι 2,1% το 2012 και περίπου 9,0% τα δύο προηγούμενα έτη 2010 και 2011. Για μια χώρα όπως η Τουρκία ουσιαστικά πρόκειται για χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης αν μάλιστα ληφθούν υπόψη ότι παρά τα λεγόμενα η εγχώρια ζήτηση ήταν η κύρια αιτία της μεγέθυνσης και όχι ο εξωτερικός τομέας. Συγκεκριμένα  η ιδιωτική κατανάλωση μεγεθύνθηκε  με 4,6% και η δημόσια κατά 6,0%. Η μεγέθυνση των ιδιωτικών  επενδύσεων ουσιαστικά ήταν  μηδενική , ενώ ελάχιστη ήταν η συνεισφορά του εξωτερικού τομέα κυρίως λόγω της μείωσης των εισαγωγών (λόγω της διολίσθησης του τουρκικού νομίσματος). Το ύψος του ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στα 820 δις δολάρια το 2013 (16η χώρα στον κόσμο). Ενώ το ΚΚΑΕΠ αντίστοιχα ανήλθε στα 10.782 δολάρια (10.459 δολάρια το 2012).  
 
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ο εξωτερικός δανεισμός (πάσης φύσεως) ήταν ο βασικός μοχλός μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Το εξωτερικό χρέος το 2013, ανήλθε σε 388,2 δις δολάρια.  Την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (
AKP) ο εξωτερικός δανεισμός αυξήθηκε περίπου 11,0% ετησίως. Το 2013 αυξήθηκε στο 15,0% (περίπου 50 δις δολάρια). Ως % του ΑΕΠ ανήλθε στο 47,0% (2012: 43,0%)Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2013, ανήλθε σε 66 δις δολάρια , περίπου στο 8,0% του ΑΕΠ. Το 1/3 του εξωτερικού χρέους είναι βραχυπρόθεσμο (περίπου 129 δις δολάρια) . Η συνεχής αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού ήταν σημαντική από το 2003 όταν αποτελούσε μόνο το 16,0%. Μάλιστα το 2013 από τα 50 δις δολάρια εξωτερικού χρέους τα 30 δις δολάρια ήταν βραχυπρόθεσμο. Η αύξηση του βραχυπρόθεσμου εξωτερικού δανεισμού δείχνει τις δυσκολίες αναχρηματοδότησης του εξωτερικού χρέους.
 Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του εξωτερικού χρέους ανέρχεται στο 70,0% . Το τουρκικό δημόσιο εξωτερικό χρέος ανέρχεται περίπου στα 120 δις δολάρια και κυρίως το κατέχουν διεθνείς πολυμερείς οργανισμοί.