Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Οι χρηματοοικονομικές ροές του Ισοζυγίου Πληρωμών της Ελλάδος . Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2014.

Το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 οι  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Ελλάδα εμφάνισαν καθαρή εκροή ύψους  -103,6 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα οι εισροές ΑΞΕ μη κατοίκων στην Ελλάδα ανήλθαν σε +55,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα οι ΑΞΕ κατοίκων (Της Ελλάδος) στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εκροή (αύξηση) ύψους -159 εκατ. ευρώ.
Δηλαδή σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει σημαντικές ελπίδες για την αύξηση των μακροχρονίων επενδύσεων στην χώρα παρατηρείται το φαινόμενο οι ΑΞΕ που κατευθύνονται στο εξωτερικό να υπερτερούν σημαντικά εκείνων που έρχονται στην εγχώρια οικονομία. Δηλαδή οι έλληνες επιχειρηματίες επενδύουν (μακροχρόνια) στο εξωτερικό περισσότερο από τους ξένους που επενδύουν (μακροχρόνια) στο εσωτερικό. Βεβαίως γίνεται εύκολα αντιληπτό το ασήμαντο του μεγέθους των εισρεουσών ΑΞΕ ως μοχλός μεγέθυνσης της οικονομίας.   
Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου (βραχυχρόνιες, μη ακινητοποιούμενες ,  επενδύσεις) σημειώθηκε καθαρή εκροή - 2,7 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις της χώρας, στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου,  στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά -1,521 δις ευρώ.  Δηλαδή οι κάτοικοι της χώρας μείωσαν τις τοποθετήσεις τους σε διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα του εξωτερικού κατά το αναφερόμενο ποσό.
Παράλληλα οι υποχρεώσεις της χώρας , στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου,  προς το εξωτερικό μειώθηκαν επίσης, κατά -1,166 δις ευρώ . Δηλαδή οι μη κάτοικοι μείωσαν συνολικά τις τοποθετήσεις τους σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε διάφορα ελληνικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα.
Στην κατηγορία των "λοιπών'' επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 2,7 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις των κατοίκων στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά -180,3 εκατ. ευρώ ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά +2,83 δις ευρώ.
Το γενικό ισοζύγιο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών τους δύο πρώτους μήνες του 2014 είναι αρνητικό – 697,9 εκατ. ευρώ.  Αυτό σημαίνει ότι από τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές όπως καταγράφονται από την ΤτΕ , όχι μόνο δεν αυξάνονται οι εισαγόμενοι πόροι από το εξωτερικό στην ελληνική οικονομία και κατά συνέπεια οι δυνατότητες παροχής υψηλότερης ρευστότητας αλλά παρατηρείται εκροή πόρων .
Πίνακας 1.
ΙΣΟΖ. ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014


2011
2012
2013
ΙΣΟΖ. ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ
2.415,6
-260,7
-697,9


ΑΞΕ


-632,6
537,8
-103,6
Κατοίκων στο εξωτερικό
-168,4
-25,4
-159,0
Μη κατοίκων στην Ελλάδα
-464,2
563,2
55,4
ΕΠΕΝΔ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
-1.568,8
1.434,8
-2.687,1
Απαιτήσεις

-473,0
2.500,3
-1.520,9
Υποχρεώσεις

-1.095,8
-1.065,4
-1.166,1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

4.622,1
-2.229,3
2.649,7
Απαιτήσεις

4.857,0
9.050,1
-180,3
Υποχρεώσεις

-235,0
-11.279,4
2.830,0
(Δάνεια Γενικής Κυβέρνησης)
-15,5
8.023,6
-1.045,5
Πηγή : ΤτΕ.