Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Κεφαλαιακή βοήθεια και άλλες μορφές υποστήριξης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΗΠΑ).


Η βοήθεια υποστήριξης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  ανήλθε σε  205 δις δολάρια , τα περισσότερα των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί , συγκεκριμένα τα 196 δις δολάρια.   Το Congressional  Budget Office(CBO)  εκτιμά ότι το καθαρό κέρδος από αυτή την διαδικασία για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα είναι 17 δις δολάρια.
Αναλυτικότερα : το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του προγράμματος  Capital Purchase Program (CPP), του συνολικού  Troubled Asset Relief Program (TARP) απόκτησε προνομιούχες μετοχές αξίας 205 δις δολάρια από 707 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα . Σύμφωνα με τα στοιχεία  του CBO, τον Απρίλιο 2013 μόνο προνομιούχες μετοχές ύψους  6 δις δολαρίων (3% του συνόλου) δεν είχαν αποπληρωθεί ακόμη . Σύμφωνα με το πρόγραμμα Capital Purchase Program (CPP),οι προνομιούχες μετοχές  απέδιδαν μέρισμα 5,0%  στο συνολικό ποσό για τα πέντε πρώτα χρόνια και 9,0% για τα επόμενα.  Επίσης οι συγκεκριμένες προνομιούχες μετοχές συνοδεύονταν από  warrants τα οποία έδιναν το δικαίωμα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποκτήσει κοινές μετοχές σε ύψος 15,0% του επενδυμένου ποσού σε προνομιούχες  μετοχές. Η τιμή των  warrants εξειδικευόταν στη μέση τιμή των κοινών μετοχών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στις 20 προηγούμενες από την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να ασκήσει το δικαίωμά της.  

Επιπροσθέτως δύο τραπεζικά ιδρύματα , Citigroup και  Bank of America δέχθηκαν βοήθεια ύψους 20 δις δολάρια το καθένα[(μέσω του Treasurys Targeted Investment Program (TIP)] τα οποία έχουν επιστραφεί. Τα υπολογιζόμενο κέρδος από αυτή την συναλλαγή για το αμερικανικό δημόσιο ανήλθε σε 8 δις δολάρια.

Όσα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν ήταν δημόσια προμήθευαν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση με επιπλέον προνομιούχες μετοχές αντί για warrants. Επίσης τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν δεχθεί βοήθεια διάσωσης ήταν υποχρεωμένα να περιορίσουν τις αμοιβές των στελεχών, των μετόχων  και τον όγκο των κοινών μετοχών τις οποίες μπορούσαν να επανακτήσουν.

Τα κέρδη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προήλθαν : 22 δις δολάρια από τις συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα που πλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.  Τα 7 δις δολάρια από αυτά προήλθαν από την υπεραξία των κοινών μετοχών της Citigroup (η ομοσπονδιακή κυβέρνηση  άσκησε τα  δικαιώματα της στα  warrants για ποσό 25 δις δολάρια).

Επίσης απώλειες ύψους 3 δις δολαρίων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία πτώχευσαν . Σε αυτές πρέπει να προστεθούν  2 δις δολάρια απώλειες από τη μείωση της αξίας των προνομιούχων μετοχών οι οποίες παρακρατούνται  ακόμη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.


                                                        
                                                Πίνακας 1.Πηγή: Congressional Budget Office; Department of the Treasury.

Σημείωση: Στις χώρες όπου λειτουργούν οι κανόνες της οικονομίας το δημόσιο εξασφαλίζει τα δικαιώματά του και τα φορολογικά έσοδα των πολιτών. Η αποκόμιση κέρδους του αμερικανικού δημοσίου από την χορηγηθείσα βοήθεια  για τη διάσωση του τραπεζικού συστήματος είναι ουσιαστική στο συμβολικό επίπεδο διότι τουλάχιστον «σώζει τα φαινόμενα»