Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Ελληνικό ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Ιανουάριος-Απρίλιος 2013.Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ , το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 227 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (Ιανουάριος - Απρίλιος 2012: 186 εκατ. ευρώ).
Όμως η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών, κατά 100 εκατ. ευρώ ή 18% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2012, σε σύγκριση με τη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 7,9%. Δηλαδή η βελτίωση οφείλεται και εδώ στη μεγαλύτερη μείωση των πληρωμών σε σχέση με τη μείωση των εισπράξεων. Οι Έλληνες πολίτες έχουν σταματήσει να ταξιδεύουν στο εξωτερικό όπως τα προηγούμενα έτη της «ευημερίας». Συνεπώς στερούνται σε μεγάλο βαθμό ένα «αγαθό» το οποίο απολαμβάνανε τα προηγούμενα χρόνια . Υπ’ αυτή την έννοια η πολιτική της δημοσιονομικής προσαρμογής  αποβλέπει στον ασφυκτικό περιορισμό όλων εκείνων των «αγαθών» τα οποία προσφέρονται ως σήμα κατατεθέν του συστήματος . Η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε καταναλωτικές συνήθειες προηγούμενων εποχών πιστοποιεί την αντιφατικότητα του εφαρμοζόμενου υποδείγματος δημοσιονομικής προσαρμογής.    
 H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση κατά 6,5% της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης και στη μείωση των αφίξεων κατά 1,5%. Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 10,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 3,7% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.  Παρατηρείται να συμβαίνει εδώ το αναμενόμενο, να μειώνεται η  κατά κεφαλή δαπάνη  ανά τουρίστα ,λόγω της ακολουθούμενης  οικονομικής πολιτικής «αύξησης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών υπηρεσιών» η οποία εδράζεται στη δραστική μείωση του  μισθολογικού  κόστους των εργαζομένων του τομέα και γενικά «στην εσωτερική υποτίμηση».  Οι Έλληνες εργαζόμενοι ,αλλά και η ελληνική οικονομία ως σύνολο , θα χρειάζεται να αφιερώσει μεγαλύτερο χρόνο εργασίας για να εισάγει την ίδια ποσότητα προϊόντων (εισροών) από το εξωτερικό.Ή με άλλα λόγια η αύξηση του αριθμού των τουριστών δεν θα είναι ανάλογη της αύξησης των αξιών που θα δαπανήσουν στην χώρα.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2013 μειώθηκε κατά 1,5% και διαμορφώθηκε στις 1.581 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.604 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 831 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,7%, ενώ αντίθετα οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 750 χιλ. και παρουσίασαν αύξηση κατά 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.