Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Απομόχλευση ελληνικών τραπεζών.

 των Νίκου Μαραγκόπουλου -Κώστα Μελά.

Επιχειρούμε μια πρώτη προσέγγιση στις μεταβολές του ενεργητικού  που συντελέσθηκαν στις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες την περίοδο 2010/2011
Ο ρυθμός μεταβολής του συνολικού  ενεργητικού των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών την τελευταία τριετία είναι ο ακόλουθος:
Πίνακας 1
Έτος
Συνολικό Ενεργητικό
Ρυθμός Μεταβολής.
2009
321538
2009/2010 : + 3,3%
2010
332291
2010/2011: -12,0%
2011
292192
2009/2011: -9,12%

Η περίοδος που μας  ενδιαφέρει είναι η περίοδος 2010/2011 διότι αυτή είναι η περίοδος που η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε κρίση χρέους και  η οποία στη συνέχεια εξαπλώνεται στον τραπεζικό τομέα. Μάλιστα αυτό διακρίνεται και στα υπάρχοντα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι την περίοδο 2009/2010 το συνολικό ενεργητικό των τεσσάρων τραπεζών . Σαν να μην υπήρχε οικονομική κρίση. Όμως και από τη μελέτη της συγκεκριμένης περιόδου μπορούν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα για τις μεταβολές του ενεργητικού των τεσσάρων τραπεζών.
Την περίοδο 2010/2011 το συνολικό ενεργητικό των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών μειώθηκε κατά -12,0% , από 332291 εκ. ευρώ σε 292192 εκ. ευρώ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σε ποια στοιχεία του ενεργητικού οφείλεται η μείωση. Συγκεκριμένα παρατηρούνται :  
Στην Alpha Bank οι απαιτήσεις μειώθηκαν και τα δύο έτη κατά -8,6% και -9,8% ,στην Eurobank  οι απαιτήσεις αυξήθηκαν τον πρώτο χρόνο κατά +9,0% και μειώθηκαν κατά – 14,3% τον δεύτερο , στην ΕΤΕ αυξήθηκαν τον πρώτο χρόνο κατά + 2,7% ενώ μειώθηκαν το δεύτερο -5,2% , στην Τράπεζα Πειραιώς αυξήθηκαν την πρώτη χρονιά κατά +2,5% ενώ μειώθηκαν κατά -14,0% το δεύτερο χρόνο.  Συνολικά η εξέλιξη του μεγέθους των Απαιτήσεων φαίνεται στον Πίνακα  2.Την περίοδο 2010/2011 παρατηρείται μείωση των απαιτήσεων προς πελάτες (ιδιώτες , επιχειρήσεις, κράτος ..) περίπου κατά 25 δις ευρώ  ή κατά -10,25% . Αυτό συνέβηκε στη διάρκεια ενός χρόνου.
Πίνακας 2
Συνολικές Απαιτήσεις των Τεσσάρων Τραπεζών.
Έτος
Ποσά
Ρυθμός Μεταβολής.
2009
238622

2010
245820
+3,0% , 2009/2010
2011
220617
-10,25% , 2010/2011


Σχετικά με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρατηρούμε τα παρακάτω: στην Alpha Bank τον πρώτο χρόνο έχουμε αύξηση κατά 22,0% και μείωση τον δεύτερο χρόνο κατά -20,4% . Στην Eurobank , τον πρώτο χρόνο έχουμε μείωση κατά -30,0% και τον δεύτερο χρόνο επιπλέον μείωση κατά -13,2%. Στην ΕΤΕ τον πρώτο χρόνο έχουμε αύξηση κατά + 7,0% και μείωση τον δεύτερο κατά -22,2% . Τέλος στην Τράπεζα Πειραιώς έχουμε αύξηση κατά +20,4% τον πρώτο χρόνο και μείωση κατά -39,7% τον δεύτερο χρόνο. Συνολικά παρατηρείται μείωση 2010/2011 κατά -25,8% ή 12,4 δις ευρώ.
Πίνακας 3
Συνολικές Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου  των  Τεσσάρων Τραπεζών.

Έτος
Ποσά
Ρυθμός Μεταβολής.
2009
47599

2010
48065
+     0,98, 2009/2010
2011
35666
-          25,8, 2010/2011

Στο μέγεθος «Συμμετοχές και Συναφή» όσο και στο μέγεθος «Πάγια» δεν εμφανίζονται αλλαγές  άξιες να αξιολογηθούν  .

Συμπερασματικά την περίοδο 2010/2011 οι εξεταζόμενες μεγαλύτερες τράπεζες εξαναγκάσθηκαν σε απομόχλευση στις απαιτήσεις κατά 25,0 δις ευρώ και στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου κατά 12,4 δις ευρώ. Σημαντική απομόχλευση με την πρώτη προσέγγιση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ.
                                               EUROBANK


2009
2010
2011
2010/2009
2011/2010
2011/2009
Ταμείο και διαθέσιμα στις κεντρικές τράπεζες
3.079
3.606
3.286
+17.1%
-8.9%
+6.7%
Απαιτήσεις
65284
71.192
61.074
+9%
-14.3%
-6.5%
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου
12672
8.876
7.712
-30%
-13.2%
-39.2%
Συμμετοχές και συναφή
421
422
576
+0.02%
+36.4%
+36.8%
Πάγια
1.585
1.563
1.201
-1.4%
-23.2%
-24.3%
Λοιπά
1.228
1.529
2.973
+24.5%
+94.4%
142.1%
Σύνολο
84.269
87.188
76.822
3.4%
-11.9%
-8.9%


                                                   ALPHA BANK

2009
2010
2011
2010/2009
2011/2010
2011/2009
Ταμείο και διαθέσιμα στις κεντρικές τράπεζες
3.814.673
4.124.483
2.103.588
+8,1%
-48,9%
-44,9%
Απαιτήσεις
56.578.685
51.743.677
46.696.745
-8,6%
-9,8%
-17,5%
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου
6.633.833
8.099.544
6.450.437
+22%
-20,4%
-2,8%
Συμμετοχές και συναφή
123.383
121.346
109.543
-1,7%
-9,8%
-11,3%
Πάγια
1.436.554
1.433.849
1.402.461
-0,1%
-2,2%
-2,3%
Λοιπά
1.008.913
1.275.616
2385.271
+26,4%
+86,9%
+136%
Σύνολο
69.596.047
66.798.315
59.148.045
-4,1%
-11,5%
-15,02%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2009
2010
2011
2010/2009
2011/2010
2011/2009
Ταμείο και διαθέσιμα στις κεντρικές τράπεζες
2.977.561
2.993.275
2.552.717
+0.05%
-14.8%
-14.3%
Απαιτήσεις
41.236.826
42.301.252
36.414.244
+2.5%
-14%
-11.7%
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου
6.036.279
7.268.316
4.384.074
+20.4%
-39.7%
-27.4%
Συμμετοχές και συναφή
1.003.917
1.138.925
1.092.153
+13.4%
-4.2%
+8.7%
Πάγια
1.326.431
1.351.331
1.222.210
+1.8%
-9.6%
-7.9%
Λοιπά
1.678.777
1.552.840
3.629.515
-7.6%
+133.7%
+116.1%
Σύνολο
54.279.791
57.561.340
49.352.308
+6%
-14.3%
-9.1%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2009
2010
2011
2010/2009
2011/2010
2011/2009
Ταμείο και διαθέσιμα στις κεντρικές τράπεζες
4.252.854
7.530.483
4.082.153
+77%
-6%
-4.1%
Απαιτήσεις
78.460.456
80.583.324
76.432.067
+2.7%
-5.2%
-2.6%
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου
22.257.060
23.821.691
17.119.826
+7%
-22.2%
-23.1%
Συμμετοχές και συναφή
207.575
252.426
316.954
+21.6%
+25.5%
+52.6%
Πάγια
4.586.095
4.630.313
4.159.497
+0.09%
-10.2%
-9.4%
Λοιπά
3.630.143
3.881.153
5.038.952
+6.9%
+29.8%
+38.8%
Σύνολο
113.394.183
120.744.605
106.869.989
+6.4%
-11.5%
-5.6%