Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

ΑΕΠ- ΔΧ- Πρωτογενή και Λοιπά Ελλείμματα – Τόκοι - Ομόλογα σε κυκλοφορία, στην Ελληνική Οικονομία . Περίοδος 1976-2010

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 τα συνολικά πρωτογενή ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 1976-2010 ανέρχονται (περίπου) σε 70 δις ευρώ. Επίσης τα λοιπά ελλείμματα στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρνησης , ανέρχονται την ίδια περίοδο σε 98,5 δις ευρώ. Δεν έχουν υπολογισθεί οι αμοιβές και οι προμήθειες των μεσολαβούντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμβουλευτικών οίκων κ.τ.λ
Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών μέχρι τη εισαγωγή του ενιαίου ευρώ.
Οι συνολικές πληρωμές τόκων στην συγκεκριμένη περίοδο ανέρχονται σε (περίπου) 192,0 δις.
Οι πληρωμές χρεολυσίων είναι ακριβώς ίσες με τα δανεικά κεφάλαια που εισέρευσαν στην χώρα . Όσα δανείζεται η χώρα τόσα πρέπει να καταβάλει.Πίνακας 1
Σε Εκατομμύρια Ευρώ.
Στήλη 1 : Έτος , Στήλη 2 :ΑΕΠ, Στήλη 3: ΔΧ, Στήλη 4: ΔΧ/ΑΕΠ, Στήλη 5: Πρωτογενή Ελλείμματα, Στήλη 6: Προσαρμογές Ελλείμματος- Χρέους, Στήλη 7: Τόκοι

1 2 3 4 5 6 7

1976 2862 704 24,6 11,5 93,9 37,2
1977 3360 863 25,7 43,7 79,3 40,3
1978 4092 1146 28,0 61,4 176,8 57,3
1979 5071 1395 27,5 30,4 145,0 91,3
1980 6086 1740 28,6 36,5 207,5 121,7
1981 7264 2506 34,5 472,2 147,5 188,8
1982 9126 3769 41,3 365,0 715,5 255,6
1983 10878 4558 41,9 435,1 293,7 391,6
1984 13504 6482 48,0 540,2 946,6 594,2
1985 16483 9016 54,7 1120,8 782,9 807,7
1986 19662 10991 55,9 825,8 298,8 1042,0
1987 22153 13779 62,2 576,0 974,7 1462,0
1988 26964 18012 66,8 1078,6 1550,4 2022,3
1989 32028 22387 69,9 2178,0 208,2 2434,1
1990 38640 31182 80,7 2280,0 3493,0 3941,3
1991 47722 39752 83,3 1002,1 3980,0 4486,0
1992 55178 49108 89,0 607,0 3360,0 6455,8
1993 62123 69329 11,6 621,0 13362,7 7951,7
1994 70539 77099 109,3 - 1763,5 9946,0
1995 78487 85315 108,7 - 2849,0 8712,0
1996 87850 97777 111,3 - 5297,3 8241,2
1997 97236 105306 108,3 - 4171,4 7973,3
1998 105773 111590 105,5 - 3754,9 8250,3
1999 112660 117842 104,6 - 4573,9 8562,1
2000 121517 126256 103,9 - 7364,9 8749,2
2001 130547 - 4177,5 8486,0
2002 139574 141946 101,7 - 1395,7 7677,0
2003 153045 149065 97,4 1071,0 7499,0
2004 168417 166564 98,9 4379,0 1515,7 8421,0
2005 198609 216483 109,0 1390,0 19463,7 8739,0
2006 213895 226942 106,1 2995,0 9198,0
2007 228180 239817 105,1 4335,0 478,3 10040,0
2008 239141 263772 110,3 10761,0 468,7 11718,0
2009 234358 297166 126,8 23670 10372,5 12421,0
2010 230500 330767 143,5 8759 - 14752,0
ΣΥΝΟΛΟ 69647,3 98463.5 191766


Πηγή: Κρατικοί Προϋπολογισμοί . Διάφορα Έτη.


Στον Πίνακα 2 φαίνονται όλα τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία. Το σύνολο ανέρχεται σε 340 δις ευρώ περίπου.


Πίνακας 2
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε Κυκλοφορία και έτος λήξης.
Έτος Λήξης Ποσό (σε εκατ. ευρώ).
2011 41000
2012 33000
2013 36000
2014 48000
2015 28000
2016 16000
2017 23000
2018 11000
2019 26000
2020 6000
2021 1500
2022 10000
2023 1000
2024 11800
2025 9000
2026 7.500
2027 500
2028 500
2029 400
2030 8000
2031 200
2032 200
2033 100
2034 2000
2035 50
2036 50
2037 9000
2040 8000
2057 1800

Πηγή : ΟΔΔΗΧ

Κ. Μελάς 10.06.2011.