Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2011 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος)


Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών (βλ. Πορεία Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού, Αριθμός Δελτίου 2, Φεβρουάριος 2011) το έλλειμμα του ΚΠ για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011 είναι 55 εκατ. ευρώ χαμηλότερο από το στόχο του Προϋπολογισμού. Είναι γνωστό ότι ο ΚΠ αποτελείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ΤΠ) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Τα καθαρά έσοδα του ΤΠ είναι χαμηλότερα από το στόχο που έχει τεθεί στο δίμηνο κατά 860 εκατ. ευρώ, ενώ αυτό του ΠΔΕ είναι αυξημένο κατά 603 εκατ. ευρώ με συνέπεια για το σύνολο των εσόδων του ΚΠ η μείωση να περιορίζεται στα 257 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΤΠ είναι αυξημένες κατά 284 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 595 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι κατά 193 εκατ. ευρώ καλύτερο από τον αντίστοιχο στόχο. Το βελτιωμένο πρωτογενές αποτέλεσμα, όμως οφείλεται στη σημαντική μείωση (-67,8 % έναντι ετησίου στόχου αύξησης 0,6%) που εμφανίζουν οι επενδυτικές δαπάνες, καθώς και στην αύξηση των εσόδων του ΠΔΕ όπως είπαμε προηγουμένως.

Το προγραμματισμένο ύψος του ΠΔΕ για το έτος 2011 είναι το ίδιο με αυτό που υλοποιήθηκε το 2010, 8,5δις ευρώ. Εκτός από το μέγεθος του ΠΔΕ που έχει μεγάλη σημασία (η κυβέρνηση προχωρά σε μείωση του ύψους του με τα νέα μέτρα), αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει και η πραγματοποίησή του ώστε να λειτουργήσουν οι σχετικοί πολλαπλασιαστές. Η Κυβέρνηση αντί να προχωρήσει σύμφωνα με αυτή τη λογική, παρουσιάζει έναν χαμηλό, και μάλιστα μικρότερο του περυσινού, βαθμό υλοποίησης του ΠΔΕ στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου (δαπάνες 255 εκατ. ευρώ, έναντι 793 εκατομμυρίων ευρώ) γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ.

Συμπερασματικά, το Υπουργείο Οικονομικών δείχνει αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων που το ίδιο θέτει σχετικά με τα μεγέθη του ΤΠ. Όπως συνήθως χρησιμοποιεί τα μεγέθη του ΠΔΕ κατά το δοκούν (όσο μπορεί) για να «κλείνει» τις τρύπες του ΤΠ δεδομένου ότι δεν μπορεί να αυξήσει τη συλλογή των εσόδων (μέσω της μείωσης της φοροδιαφυγής και της επέκτασης της φορολογικής βάσης) ή να συγκρατήσει τις δαπάνες. Όμως αυτός ο τρόπος επιβαρύνει τη διαδικασία μεγέθυνσης της οικονομίας και αυξάνει τα υφεσιακά φαινόμενα.


Πίνακας 1
Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2011 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος)
 2010
2011
2011
 
  Στόχος
Εκτέλεση
Διαφορά 
Έσοδα 8878 8811 8554 -257
ΤΠ 8745 8810 7950 -860
ΠΔΕ 133 1 604 +603
Δαπάνες 9822 9890 9578 -312
Πρωτ. Δαπ. ΤΠ 8158 8319 8464 +145
ΠΔΕ 793 850 255 -595
Τόκοι 871 721 859 +138
Πρωτογενές Έλλειμμα 73 358 165 -193
Καθαρό Έλλειμμα 944 1079 1024 -55
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Πορεία Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού, Αριθμός Δελτίου 2, Φεβρουάριος 2011.