Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2011.(Ιανουάριος-Φεβρουάριος ).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών [1]το έλλειμμα του ΚΠ για το δίμηνο Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2011, είναι 55 εκατομμύρια ευρώ χαμηλότερο από το στόχο του Προϋπολογισμού.  Είναι γνωστό ότι ο ΚΠ αποτελείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό  και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.  
Τα καθαρά έσοδα του ΤΠ  είναι χαμηλότερα από το στόχο που έχει τεθεί στο δίμηνο κατά 860 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αυτό του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 603 εκατομμύρια ευρώ με συνέπεια για το σύνολο των εσόδων του ΚΠ ή μείωση να περιορίζεται στα 257 εκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες του ΤΠ είναι αυξημένες κατά 284 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί , ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι περιορισμένες  κατά 595 εκατομμύρια ευρώ.  Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι κατά 193 εκατομμύρια ευρώ καλύτερο από τον αντίστοιχο στόχο. Το βελτιωμένο πρωτογενές αποτέλεσμα , όμως οφείλεται στη σημαντική μείωση (-67,8 % έναντι ετησίου στόχου αύξησης 0,6%) που εμφανίζουν οι επενδυτικές δαπάνες , καθώς και στην αύξηση των εσόδων του ΠΔΕ όπως είπαμε προηγουμένως.  
Το προγραμματισμένο ύψος του ΠΔΕ για το έτος 2011 είναι το ίδιο με αυτό που υλοποιήθηκε το 2010, 8,5δις ευρώ. Εκτός από το μέγεθος του ΠΔΕ που έχει μεγάλη σημασία (η Κυβέρνηση προχωρά σε μείωση του ύψους του με τα νέα μέτρα) αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει και η πραγματοποίησή του ώστε να λειτουργήσουν οι σχετικοί πολλαπλασιαστές. Η Κυβέρνηση αντί να προχωρήσει σύμφωνα με αυτή την λογική , παρουσιάζει έναν χαμηλό , και μάλιστα μικρότερο του περυσινού, βαθμό υλοποίησης του ΠΔΕ στο δίμηνο Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου ( δαπάνες 255 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 793 εκατομμυρίων ευρώ ) γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ.
Συμπερασματικά , το Υπουργείο Οικονομικών  δείχνει αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων που το ίδιο θέτει σχετικά με τα μεγέθη του ΤΠ. Όπως συνήθως χρησιμοποιεί τα μεγέθη του ΠΔΕ  κατά το δοκούν (όσο μπορεί) για να «κλείνει» τις τρύπες του ΤΠ δεδομένου ότι δεν μπορεί να αυξήσει τη συλλογή των εσόδων ( μέσω της μείωσης της φοροδιαφυγής και της επέκτασης της φορολογικής βάσης ) ή να συγκρατήσει τις δαπάνες.  Όμως αυτός  ο τρόπος  επιβαρύνει  τη διαδικασία μεγέθυνσης της οικονομίας και αυξάνει τα υφεσιακά φαινόμενα.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2011.(Ιανουάριος-Φεβρουάριος ).

2010
2011
2011

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ΕΣΟΔΑ
8878
8811
8554
-257


Τακτ.Πρ
8745
8810
7950
-860


ΠΔΕ
133
1
604
+603


ΔΑΠΑΝΕΣ
9822
9890
9578
-312


Πρωτ. Δαπ. ΤΠ
8158
8319
8464
+145


ΠΔΕ
793
850
255
-595


Τόκοι
871
721
859
+138


Πρωτογενές Έλλειμμα
73
358
165
-193


Καθαρό Έλλειμμα
944
1079
1024
-55

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομικών  , Πορεία Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Αριθμός Δελτίου 2, Φεβρουάριος 2011.

ΚΩΣΤΑΣ  ΜΕΛΑΣ  31.03.2011


[1] Πορεία Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Αριθμός Δελτίου 2, Φεβρουάριος 2011.