Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Οι εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο της ελληνικής οικονομίας.

Οι εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο της ελληνικής οικονομίας.
Είναι γνωστό ότι το εμπορικό ισοζύγιο της ελληνικής οικονομίας είναι ελλειμματικό τουλάχιστον ολόκληρη την περίοδο μετά τον εμφύλιο πόλεμο.  Τα ελλείμματα αυτά καλύπτονταν μέχρι και το 1972 από την εισροή άδηλων πόρων . Μετά το 1973 μέσω κεφαλαιακών εισροών , αυτόνομων αλλά κυρίως δανειακών. Την περίοδο ένταξης της χώρας στην ευρωζώνη τα ελλείμματα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσιάζουν συνεχή διεύρυνση. Την περίοδο της κρίσης  που μας ενδιαφέρει (2008-2010) τα στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου παρουσιάζονται  στον Πίνακα 1.  
Πίνακας 1.
Ελληνική Οικονομία ,  Εμπορικό  Ισοζύγιο 2008-2010


2008
% ΑΕΠ
2009

2010

Εμπορικό Ισοζύγιο
-44048,8

-30767,3

-28279,6

Εμπορικό Ισοζύγιο (Χωρίς καύσιμα και πλοία)
-27189,3

-19813,9

-16031,1

Εξαγωγές Αγαθών
19812,9
8,4%
15318,0
6,5%
17081,5
7,5%
Καύσιμα
4254,5

3063,2

4950,0

Πλοία (Εισπράξεις)
1582,0

771,7

798,6

Λοιπά Αγαθά
13976,5
5,9%
11483,3
4,9%
11332,9
5,0%
Εισαγωγές Αγαθών
63861,7

46085,3

45361,0

Καύσιμα
16409,0

10659,8

13577,1

Πλοία (Πληρωμές)
6286,9

4128,6

4419,9

Λοιπά Αγαθά
41165,8

31296,9

27364,0
ΑΕΠ
236,4

235,0

224,5
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος .

Οι συνολικές  εξαγωγές εμπορευμάτων  της χώρας υπολείπονται σε σχέση με το έτος 2008 πριν δηλαδή αρχίσει η κρίση ενώ παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το πρώτο έτος της κρίσης 2009. Η αύξηση αυτή οφείλεται όμως στις εξαγωγές καυσίμων ενώ όσο αφορά στα Λοιπά Αγαθά υπάρχει   υστέρηση (σημαντική ) σε σχέση με το 2008 αλλά και σε σχέση με το 2009. Το ποσοστό  των εμπορευμάτων /αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα ανέρχεται το 2010, στο 5,0% όταν σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ ο ΜΟ της ΕΕ ανέρχεται στο 42,0%.  

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι εξελίξεις του Ελληνικού Εμπορικού Ισοζυγίου  για τον μήνα Ιανουάριο των ετών  2008-2009-2010. Επίσης παρουσιάζονται οι Εισπράξεις Υπηρεσιών και Εισοδημάτων για τον ίδιο μήνα.  Αυτό που διαπιστώνεται είναι:
-          Το εμπορικό  ισοζύγιο τον Ιανουάριο 2011 επανήλθε στο επίπεδο του 2008.
-          Οι εξαγωγές  αγαθών  αυξήθηκαν  τον Ιανουάριο του 2011 σε σχέση με το 2010 και το 2009 αλλά εξακολουθούν  να βρίσκονται  αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο του 2008.
-          Οι εξαγωγές των εμπορευμάτων (Λοιπά Αγαθά)  παρουσιάζουν την ίδια εικόνα με τις  εξαγωγές αγαθών.
-          Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν  τον Ιανουάριο    του  2011 σε σχέση με το 2010 και το 2009 αλλά εξακολουθούν  να βρίσκονται  αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο του 2008.
Συμπερασματικά υπάρχει μια τάση το 2011 για βελτίωση των εξαγωγών αλλά χρειάζεται πολύς δρόμος για να φθάσουμε το 2008 και πάνω από όλα δεν χρειάζονται μεγαλοστομίες και πανηγύρια από τους κυβερνώντες. Δεν χρειάζεται να επιβεβαιώνουν την λαϊκή ρήση «ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται». Ας υπερβούμε πρώτα τις εξαγωγές του  έτους 2008 και τότε ας αρχίσουμε να ομιλούμε περί αυξήσεως της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.
   


Πίνακας  2
Ελληνική Οικονομία ,  Εμπορικό  Ισοζύγιο :  Ιανουάριος  (2008-2010).


2008
% ΑΕΠ
2009

2010
2011
Εμπορικό Ισοζύγιο
-3354,2

-2903,2

-3046,2
-3231,5
Εμπορικό Ισοζύγιο (Χωρίς καύσιμα και πλοία)
-2424,3

-1668,4

-1610,7
-1233,9
Εξαγωγές Αγαθών
1858,0

1157,5

1070,4
1398,6
Καύσιμα
572,9

170,2

228,4
410,2
Πλοία (Εισπράξεις)
144,7

35,3

42,0
75,6
Λοιπά Αγαθά
1140,4

952,0

800,0
912,8
Εισαγωγές Αγαθών
5212,2

4060,7

4116,6
4630,2
Καύσιμα
1378,3

989,0

1296,8
2076,6
Πλοία (Πληρωμές)
269,2

451,3

409,1
406,8
Λοιπά Αγαθά
3564,7

2620,4

2410,7
2146,8Εισπράξεις  Υπηρεσιών
2171,6

1559,3

1522,3
1578,7
Εισπράξεις
Εισοδημάτων
368,6

509,6

367,2
297,6
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος .


Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συνολικές εισπράξεις/ εισροές της Ελληνικής Οικονομίας, που οφείλονται ,  με την ευρεία  έννοια , στις παραγωγικές ικανότητες της . Και εδώ μπορούν να γίνουν ίδια σχόλια με τα προηγούμενα.


Πίνακας  3.
Ελληνική Οικονομία ,  Εισπράξεις Πραγματικής Οικονομίας (με την ευρεία έννοια) :    (2008-2010).2008

2009

2010

Εξαγωγές Αγαθών
19812,9
8,38
15318,0
6,5
17081,5
7,6
Εισπράξεις Υπηρεσιών
34066,2
14,41
26983,3
11,5
28480,9
12,7
Εισπράξεις Εισοδημάτων
5573,2
1,93
4282,9
1,8
3791,5
1,6

59452,3
24,72
46584,2
19,8
49353,9
21,9
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος .
Εκείνο που μας δείχνουν τα στοιχεία είναι ότι η ελληνική οικονομία είναι μια απολύτως εσωστρεφείς οικονομία με χαμηλή ανταγωνιστικότητα του συνόλου των τομέων και των κλάδων  της . Η απόλυτη ευθύνη πρέπει να αποδοθεί στους υπευθύνους : στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ που κυβέρνησαν τον τόπο μετά την μεταπολίτευση. Παράλληλα φαίνεται η μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται να γίνει για τη βελτίωσή της, η οποία βεβαίως δεν μπορεί να επιτευχθεί με τους τρόπους που υποδεικνύει η τρόΪκα και δέχεται αδιαμαρτύρητα η κυβέρνηση. Η εξωστρέφεια της οικονομίας (δεν σημαίνει μόνο αύξηση των εξαγωγών) πρέπει να αποτελέσει  πρωταρχική και  μακροχρόνια προτεραιότητα της ελληνικής κοινωνίας αν θέλει να επιβιώσει στο πλαίσιο της σημερινής πλανητικής εποχής .
Αν δεν εμπεδωθεί στους έλληνες η ιδέα της πραγματικής παραγωγής  δύσκολα θα ξεφύγουμε από τον όλεθρο της καταστροφής.
ΚΩΣΤΑΣ  ΜΕΛΑΣ  29.03.2011